Aktuality

Výzva na zkvalitnění nakládání s odpady či na zlepšování stavu přírody a krajiny


do 15.4.2014 probíhá příjem žádostí o dotaci do OPŽP, oblastí podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, 6.3 Obnova krajinných struktur, 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny, 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny či 6.6 Prevence sesuvů a skladních řícení.

Možnými žadateli o dotaci jsou obce, města, svazky obcí, neziskové organizace a další subjekty dle konkrétní oblasti podpory.

Výzva na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

V termínu od 5.3.2014 do 30.5.2014 probíhá příjem žádostí o dotaci do OPŽP, prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. V rámci této výzvy jsou podporovány projekty zaměřující se na snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT (např. pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje), snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT (např. výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla) a snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů (např. výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb, pořízení strojů na úklid zpevněných cest a komunikací či pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů, jako např. vodní clony, skrápění apod.).

Možnými žadateli o dotaci jsou obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, svazky obcí, občanská sdružení, podnikatelské subjekty – fyzické osoby a další subjekty dle konkrétní oblasti podpory.

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt jsou 0,5 mil. Kč.

Výzva OP LZZ – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

V termínu od 7.4.2014 do 30.5.2014 bude probíhat příjem žádostí o dotaci v rámci OPLZZ - výzvy do oblasti podpory 3.3 - na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Podporovanými aktivitami jsou poradenské služby, bilanční diagnostika, rekvalifikace a odborné služby, podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům, tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin či podpora zahájení podnikatelské činnosti. Finanční podpora z veřejných prostředků na mzdové příspěvky pro cílové skupiny je možná až do výše 100 % mzdových nákladů.

Možnými žadateli o dotaci jsou obce, města, nestátní neziskové organizace (spolky, o.p.s., církevní právnické osoby, ústavy) a vzdělávací a poradenské instituce.

Maximální výše dotace na projekt je 4 mil. Kč, přičemž výše podpory může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Výzva pro podnikatele na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců

V termínu od 1.12.2013 do 31.8.2015 probíhá příjem žádostí o dotaci na projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, díky kterému mohou zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby) získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Vzdělávání může být obecné (přenositelné do ostatních podniků, oborů) a v odůvodněných případech i specifické. Zaměstnavatelům budou současně hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, po dobu jejich vzdělávání.

Maximální výše příspěvku je v průměru 500.000,-Kč měsíčně.

Žadatelem o dotaci mohou být zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%.

Výzva na zateplení a rekonstrukce zdrojů tepla u veřejných budov

V termínu od 5.3.2014 do 30.4.2014 probíhá příjem žádostí o dotaci do OPŽP, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Výzva je určena pro majitele veřejných budov (objektů občanské vybavenosti) a v rámci této výzvy je možné žádat o dotaci na zateplování obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměnu či rekonstrukce otvorových výplní, výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla využívajících OZE, rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod. Možnými příjemci dotace jsou obce, svazky obcí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, o.p.s., nadace a nadační fondy a další subjekty.

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt jsou 0,3 mil. Kč. Výše dotace je 90% ze způsobilých výdajů projektu.

Přílohou žádosti o dotaci je energetický audit, ne starší 2 let.

Součástí žádosti o dotaci naopak nemusí být projektová dokumentace ani pravomocné stavební povolení / územní rozhodnutí.