Podnikání ve zpracovatelském průmyslu (výroba, průmyslové znečištění, nakládání s odpady)

Zkvalitnění nakládaní s odpady

Zkvalitnění nakládaní s odpady - třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, zařízení na úpravu stavebních odpadů, kompostárny…

 

Omezování průmyslového znečištění

Omezování průmyslového znečištění - budování infrastruktury pro institucionální zázemí výzkumu BAT, realizace projektů k rozvoji, ověřování, testování a šíření informací o BAT, investiční podpora aplikace a zavádění technik a inovací k omezování průmyslového znečištění, budování infrastruktury pro program REACH…

 

Program POTENCIÁL

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

 

Program INOVACE

Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Podporované aktivity programu INOVACE jsou: inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů.

 

Program ICT v podnicích

Tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku. Podporované aktivity programu ICT v podnicích jsou: zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků, zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií, zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích.

 

Program ICT a strategické služby

Program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice. Podporu je možné získat na tyto aktivity - vývoj software, centrum sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením, centrum oprav high-tech výrobků a technologií.

 

Program PROSPERITA

Jednou z bariér rozvoje ekonomiky ČR je nedostatečná komunikace a spolupráce mezi oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci obou těchto stran je právě cílem programu Prosperita. K podporovaným aktivitám patří vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií, sítě business angels.

 

Program ROZVOJ

Program napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Předmětem podpory může být - dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, které nebyly předmětem odpisu, dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí na know-how, řídící software k pořizovaným strojům a zařízením.

 

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center, školicích místností či pomůcek. Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech převážně zpracovatelského průmyslu.

 

Program MARKETING

Program je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích. Novinkou je možnost využít dotaci k dopravě vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, pokud ji zajistí externí dodavatel.

 

Program NEMOVITOSTI

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí. Předmětem podpory mohou být: podnikatelské zóny - příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny, objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu) - rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt nebo výstavba nájemního objektu (stavba nového objektu určeného k pronájmu, příjemce podpory zde může být pouze ÚSC), projektová příprava - vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti.

 

Program PORADENSTVÍ

Tento program umožňuje podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace. V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

 

Program EKO-ENERGIE

Program EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Podporované typy projektů jsou: zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie, obnovitelné zdroje energie (OZE); malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie, teplo z OZE (výtopny), kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu, tepelná čerpadla a solární termální kolektory (nikoli fotovoltaické články), výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla.

 

Program SPOLUPRÁCE

Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

 

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj v obcích do 2000 obyvatel

Aktivity programu mohou být zaměřeny na rozvoj pneuservisů, opravy strojů, lakýrnictví, maloobchodu, kadeřnictví, keramiky, kovářství, atd.

 

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Realizace vzdělávání pro zaměstnance společnosti (jazykové kurzy, obchodní, prezentační nebo manažerské dovednosti, kurzy obrábění, sváření apod.).

 

Dotace na nové zaměstnance

Vytvoření a zachování pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných skupin. Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku.

 

Podnikání v ostatních odvětvích (maloobchodě, dopravě, zdravotnictví)

 

Rozvoj zdravotní infrastruktury

Cílem je zvýšení kvality služeb a efektivní vynakládání zdrojů. Dle potřeb plynoucích z regionálních koncepcí zdravotních služeb a zdravotní péče budou podporovány aktivity zaměřené na pořízení zdravotnické techniky a stavební úpravy budov.

 

Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity

Podpora bude zaměřena na investice do infrastruktury v rámci kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit v rámci zvyšování kvality života.

 

Krizová infrastruktura

Podpora bude zaměřena na infrastrukturu pro zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, prevenci a řešení rizik v rámci Integrovaného záchranného systému. Cílem je ochrana obyvatelstva a modernizace krizového řízení při mimořádných událostech.

 

Podpora podnikání formou regenerace brownfields

Regenerace brownfields s dalším využitím v různých oblastech – sportovní centra, maloobchod, velkoobchod, ubytování a stravování…

 

Podpora rozvoje cestovního ruchu

Podpora je zaměřena na zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch, budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch, aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, rozvoj infrastruktury pro incentivní a kongresovou turistiku a výstavnictví.

 

Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředku pro kombinovanou dopravu (KD) a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Podpora je zaměřena na podporu investic v multimodální přepravě, výstavbu nové a modernizaci stávající infrastruktury KD, podporu nových multimodálních technologií překládky, podporu vzniku VLC z veřejných zdrojů, podporu studií k podpoře multimodality v nákladní přepravě, podporu logistiky z veřejných zdrojů s pozitivním dopadem na vyšší zapojení železnic a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců