Služby

Dotační poradenství

Audit a monitoring dotačních příležitostí
Dotační analýza strategického rozvojového dokumentu
Vyhledání vhodného dotačního titulu pro konkrétní záměr
Pomoc při formulování projektového záměru
Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory
Přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu

Zpracování projektové žádosti

Zajištění dotace „na klíč“
Kompletace dotační žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů a jejích dílčích součástí
Vyplnění elektronické žádosti včetně povinných příloh, pomoc při zajištění financování
Součinnost při obstarávání relevantních povinných příloh
Přepracování neúspěšné žádosti včetně dokumentace
Finanční management
Zpracování základní či rozšířené Studie proveditelnosti
Finanční analýza subjektu a investice a všech ekonomických částí žádosti včetně příloh
Analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit analýza)
Zpracování podnikatelského záměru
Poradenství ve všech výše uvedených oblastech

Projektový management

Metodický dohled při realizaci projektu
Zpracování průběžných, etapových a závěrečných monitorovacích zpráv
Zpracování všech relevantních příloh monitorovacích zpráv
Sledování, kontrola plnění harmonogramu
Monitoring a reporting plnění závazných ukazatelů
Kontrola plnění povinností daných podmínkami dotace
Zpracování požadovaných formulářů (ISPROFIN, PROGFIN)
Příprava Žádost o platbu
Zpracování monitorovacích zpráv ohledně udržitelnosti monitorovacích indikátorů

Výběrová řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dle metodických pokynů jednotlivých dotačních programů

Poradenství při organizování výběrového řízení
Přizpůsobení výběrového řízení stanoveným podmínkám jednotlivých dotačních programů
Realizace výběrového řízení „na klíč“
Zpracování návrhu oznámení zadávacího řízení včetně jeho konzultací
Zajištění uveřejnění Oznámení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách, příp. v Úředním věstníku ES
Vytvoření návrhu hodnotících kritérií pro výběr včetně jejich konzultace
Stanovení podmínek výběrového řízení
Zpracování návrhu zadávací dokumentace včetně konzultace
Rozeslání zadávací dokumentace dodavatelům
Organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, včetně zajištění veškeré s tím související administrativy
Vyrozumění účastníků o výsledku výběrového řízení

Speciální služby

Metodická pomoc při realizaci publicity projektu
Zabezpečení komplexní publicity projektu
Realizace tiskové konference
Zprostředkování a vyřízení finančních prostředků ke krytí dotace
Úvěrové poradenství, zprostředkování finančních prostředků k zabezpečení finančního krytí záměru
Účetní poradenství při účtování dotace
Zprostředkování služeb technických expertů (projekční a inženýrské služby, stavební dozor apod.)
Zabezpečení překladatelských činností v souvislosti s realizací projektu
Zpracování strategického plánu rozvoje území